Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

I alt 325 personer fra Norge, Sverige og Danmark deltok på Kick off-konferansen for Interreg IVA KASK-programmet i Gøteborg, 29 - 30.november 2007. Fire medarbeidere deltok fra Vest-Agder fylkeskommune (Stokkan, Frøystein, Bariås og Eide).

For øvrig deltok medarbeidere fra Kristiansand og Vennesla kommune, Knutepunkt Sørlandet og Agderforskning. Konferansen inneholdt plenumsforedrag om Interreg-samarbeidet 2007 - 2013 generelt, og om KASK-programmet spesielt. Det var videre tematiske foredrag om innovasjon, klimaendringer og maritim sikkerhet. Ellers var det egne workshoper om utvalgskriterier, partnerskap, søknadsprosedyre og budsjett. Disse workshopene inneholdt mer praktisk informasjon til prosjektutviklere.

Status for KASK-programmet.

ØKS/KASK-programmet er fortsatt ikke godkjent. Forut for konferansen ble det kjent at EU-kommisjonen i Brussel hadde stanset godkjenningsbehandlingen av programmet pga. misnøye med sider ved den administrative strukturen, bl.a. at sekretariatene for de to sub-programmene (KASK og Øresund) framstår som for lite koordinerte. Kommisjonen har derfor understreket at programmet (også) må ha et felles sekretariat, og bedt om at forvaltningsmyndigheten i Malmø sørger for dette. Representanter for de tre regjeringene, sekretariatetene og forvaltningsmyndighetene møttes i går for å diskutere hvordan man kan imøtekomme Kommisjonens krav på en god måte.

Selv om det fortsatt er håp om å få programmet godkjent før årsskiftet, vil EU-kommisjonens inngripen høyst sannsynligvis føre til at åpningen av første søknadsrunde blir noe forsinket i forhold til de opprinnelige planene, og kanskje ikke åpner før i februar. Som følge av dette vil trolig også det neste møtet i Styringskomiteen (berammet til 12.03.08) som skal ta stilling til søknadene i første runde bli utsatt. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det måtte foreligge.

På konferansen ble det understreket at prosjektutviklere ikke måtte la seg affisere av de komplikasjonene som har oppstått, men fortsette prosjektutviklingsarbeidet som før.

Prosjektideer - Partnersøk
I alt 40 prosjektideer lå til grunn for partnersøket 30.11. Ideene dekker en lang rekke temaområder som regional/bygdeutvikling, kystsoneforvaltning, næringsutvikling/entreprenørskap, film/media, turisme, opplevelsesøkonomi, maritim næringsutvikling, utdanning/kompetanseheving, akvakultur, folkehelse, klimaplanlegging, vannforvaltbning, transport og kulturminnevern. Se hjemmesiden for å få tilgang til en kontinuerlig oppdatert oversikt over prosjektideer: http://www.interreg-oks.eu/se/Menu/Kattegat%2fSkagerrak/Projektid%c3%a9er/Projektid%c3%a9er

Vest-Agder fylkeskommune hadde bidratt med to prosjektideer til partnersøket:

-Nr.12: Maritime Clusterinitiative Scandinavia, som gjelder maritim næringsutvikling med utgangspunkt i de Maritime Partenariatene under Det Skandinavisk Triangel (kontaktperson: Sigvart Bariås)

-Nr.23: Aktivitet på resept, hvis mål er å forbedre folkehelsen gjennom fysisk aktivitet på resept (kontaktperson: Oddmund Frøystein, regionalutviklingsenheten)

Vest-Agder fylkeskommune er også involvert i utviklingen av prosjektidé nr.4 - Fasett, men denne ideen ble representert av Nordisk Informasjonskontor og Aust-Agder fylkeskommune.

For øvrig står aktører fra Agderfylkene bak følgende prosjektideer: Nr.1, 19, 26 og 36.

Eide besøkte 4 prosjektideer (nr. 7, 25, 27 og 31) og har allerede gitt direkte tilbakemelding til de involverte fagseksjonene/medarbeiderne.

Stokkan deltok sammen med folk fra Kristiansand kommune og Aust-Agder fylkeskommune på et forberedende møte om et prosjektforslag fra Danmark innenfor opplevelsesindustri, og vil formidle informasjon om dette forslaget til berørte fagseksjoner.

Link til presentasjoner og foredrag:
http://www.interreg-oks.eu/se/Menu/Kattegat%2fSkagerrak/Dokument/Konferenser/Kick+Off-konferens/Presentationer+Kick+Off+29-30.11.07

av Egeland, Siri-Helen, publisert 20. desember 2007 | Skriv ut siden