Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

- Entreprenørskapstanken har en sterk posisjon i de videregående skolene på Sørlandet. Målt i antall elevbedrifter i forhold til folketallet ligger begge Agder-fylkene helt i toppen. Men også i det internasjonale samarbeidet har entreprenørskap i opplæringen vært tema. Dette sier Arvid Frøsland, rektor ved Lista videregående skole i Vest-Agder, som var en av foredragsholderne på en større skolekonferanse i januar i år i Seinäjoki, Finland.


Siden 1999 har det vært et godt og nært samarbeid mellom de videregående skolene i Seinäjoki i Finland og i Farsund, først Eilert Sundt vgs, og etter hvert Lista videregående skole. De siste årene har entreprenørskap i opplæringen og elevbedrifter vært hovedtema. SEDU, som er resultatet av en sammenslåingsprosess av 15 yrkesforberedende skoler i området, har tatt initiativet til en årlig, nasjonal utdanningskonferanse der tema er innovasjon og entreprenørskap.

Oppslutningen i år var meget god, og lokale og nasjonale skolemyndigheter, næringslivet, organisasjoner og skoler fra Finland var representert blant foredragsholderne. I tillegg var det invitert gjesteforelesere fra Canada, Spania og altså Norge og Lista videregående skole. For Frøslands vedkommende var det tredje gang han deltok som foredragsholder på konferansen, og det blir stadig tydelig at det i Finland legges stor og økende vekt på entreprenørskapsholdninger i opplæringen.

Tema for foredraget hans var ”det utvidede kvalitetsbegrepet” og hvordan entreprenørskap i opplæringen kan ta vare på dette. I ”skyggen av PISA” – som iallfall et stykke på veg gir styringsimpulser til utdanningspolitikken – kan det nok være at man i noe mindre grad vektlegger utviklingen av egenskaper og holdninger som er helt vesentlige for unge menneskers ”livsmestringskompetanse”. Frøsland viste til utredninger og rapporter fra UNESCO, EU, ASEM og faktisk også OECD der man fokuserer på de såkalte ”soft-skills” som helt nødvendig kompetanse i et utvidet perspektiv. Det som måles i PISA, er bare en del av det utvidede kompetansebegrepet. Begrepet kvalitet i betegnelsen blir dermed noe mer nyansert. Selvsagt er det helt nødvendig at norske 15-åringer gjør det bedre i PISA-mesterskapene enn vi har gjort så langt, men den generelle delen av læreplanen er og må fortsatt være styrende for i hvilken retning vi ønsker å gå.

Frøslands foredrag er lagt ut i kolonnen til høyre.

av Hemsett, Siv, publisert 9. mars 2009 | Skriv ut siden