Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Styringskomiteen for Interreg IVA delprogram Kattegat – Skagerrak godkjente 25.mai seks nye prosjekter som til sammen vil utløse 13,2 mill Euro i støtte – tilsvarende snaut 105 mill kroner. Fylkesordfører Thore Westermoen deltok som medlem av styringskomiteen. Prosjektene dekker tema som maritim innovasjon, kompetanse og kommunikasjon, bærekraftig forvaltning av rekebestanden, felles strategier for havforvaltning, kompetanseutvikling, entreprenørskap i videregående skole og utvikling av musikk- og kulturskoler. Det er partnere fra Agderfylkene i fire av prosjektene (se oversikt nedenfor).

  • SE UT, entreprenørskap i utdanning
  • MARKIS, fremme av konkurransedyktige og bærekraftige maritime næringer

Partnere fra Agder: Aust-Agder fylkeskommune, Maritimt Forum Sørøst-Norge,

  • Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk, samspill mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet om kompetanseutvikling

Partnere fra Agder: Arendal kommune

  • Bärkraftigt räkfiske i Skagerrak
  • Hav møter land, utvikling av felles strategier for vann- og havforvaltning

Partnere fra Agder: Aust-Agder fylkeskommune og fylkesmannen i Aust-Agder

  • KRUT, utvikling av strategier for musikk- og kulturskoler

Partnere fra Agder: Kristiansand kommune - kulturskolen

Les mer om prosjektene og ØKS/KASK-programmet her: http://www.interreg-oks.eu/se/Menu/Kattegat%2fSkagerrak/Nyheter/13,2+miljoner+EUR+till+gr%c3%a4ns%c3%b6verskridande+samarbetsprojekt

Prosjekter under utvikling

Det er samtidig 12 prosjekter under utvikling som har planer om å søke til neste søknadsrunde med frist 1.september. Disse prosjektforslagene dekker en lang rekke tema som kollektivtrafikk, entreprenørskap i sykepleierutdanningen, sosiale aspekter i byplanlegging, kommunesamarbeid om reduksjon av klimautslipp, generasjonsskifte på arbeidsmarkedet, dataspillutvikling, samarbeid om utvikling av kulturminnesteder, effektivisering av lærlingesystemet, stimulering av barn og unges interesse for naturvitenskap og mattematikk, samarbeid om offentlige innkjøp, design og hydrogen som energibærer. En kort beskrivelse av prosjektforslagene med kontaktinformasjon kan lastes ned fra dokumentet i lenken nedenfor.

Aktører fra Agderfylkene er i liten grad med i utviklingen av disse prosjektene men det er sikkert anledning til å bli med om man er interessert.

av Mette Fossan-Bergem, publisert 2. juni 2010 | Skriv ut siden