Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Europeisk territorielt samarbeid (territorial cooperation) – ETC

Territorielt samarbeid er et selvstendig mål for EUs regionalpolitikk og består at en rekke Interreg-programmer for ulike deler av Europa der Agderfylkene kan delta i programmene for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS), Nordsjøen, Østersjøen og hele Europa (Interreg C). Budsjettet for ETC er på ca 9 milliarder Euro under European Regional Development Fund (ERDF). Norge bidrar med 750 millioner kroner. Interreg-programmene går nå inn i den 5.generasjonen – derav betegnelsen «VA/B/C osv.  "A» er betegnelsen på grenseregionale programmer (cross border) som Øresund-Kattegatt-Skagerrak. "B" er betegnelsen for de transnasjonale programmene som programmet for Nordsjøen, Østersjøen, Nordvest-Europa og Middelhavet m.m.,  mens  «C-programmene» dekker hele Europa.

Norge deltar i ulike Interreg-programmer med finansiering fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Norske deltakere får som hovedregel finansiert 50 % av utgiftene fra departementet, og må stå for halvparten av utgiftene selv. Norske aktører er fullverdige deltakere i Interreg-programmene  med representasjon i programmets beslutningsorganer, og norske aktører kan også være Lead partnere i prosjektene.

Les mer om Interreg-programmene på http://www.interreg.no/

Agderfylkenes verv og deltakelse i styrende organer for Interreg-programmene

  • Fylkesvaraordfører i Vest-Agder, Thore Westermoen (Krf), er medlem av overvåkningskomiteen for Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet (ØKS), med fylkesvaraordfører i Aust-Agder, Jon Olav Strand (Krf), som vara. Overvåkningskomiteen har det overordnede ansvaret for styringen av hele ØKS-programmet, og ledelsen av komiteen roterer på årsbasis mellom tjenestemenn fra det svenske Næringsdepartementet og den danske Erhvers- og Byggestyrelsen (Norge deltar ikke i formannskapet for komiteen men KRD har møter med svensker og dansker på departementsnivå). Overvåkningskomiteen avgjør prosjektsøknader som omfatter partnere fra hele programområdet (både Kattegat-Skagerrak og Øresund).  Siden 2011 avgjør overvåkningskomiteen i realiteten også prosjektsøknader til delprogrammene Kattegat-Skagerrak og Øresund ettersom alle søknadene nå vurderes og prioriteres etter et poengsystem i én felles pott uavhengig av delprogram.

 

  • Fylkesvaraordfører i Aust-Agder, Jon Olav Strand, er medlem av styringskomiteen for Interreg IVA, delprogram Kattegat-Skagerrak (KASK), med opposisjonsleder i Vest-Agder, Toril Runden (Ap), som vara. Ledelsen av styringskomiteen roterer på årsbasis mellom regionale politikere fra Sverige, Norge og Danmark. Styringskomiteen avgjorde tidligere prosjektsøknader til KASK, men har etter den nye ordningen som omtalt ovenfor nå bare innstillende myndighet.

 

Fylkeskommunenes internasjonale koordinatorer er administrative kontaktpunkt for ØKS-programmet, og deltar i den egenskap på periodiske møter for de norske fylkene i programmet under ledelse av Kommunal- og regionaldepartementet og Norsk Forvaltende Organisasjon i Østfold fylkeskommune. Da programmet var nytt deltok vi også i samlinger sammen med tjenestemenn fra de svenske og danske regionene og programsekretariatene.

Les mer om den administrative strukturen for ØKS-programmet på programmets nettsider.

 

  • Internasjonal koordinator Jon Halvard Eide er nasjonalt kontaktpunkt og medlem av overvåkningskomiteen for Interreg IVC-programmet (dekker hele EU + Norge og Sveits), sammen med tjenestemenn fra KRD. Ledelsen av overvåkningskomiteen roterer mellom medlemsstatene i takt med EUs halvårlige formannskap. Norge deltar således ikke i ledelsen av komiteen men har ellers fulle rettigheter (stemme-, forslags- og talerett).