Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Kommisjonen har utarbeidet et plandokument for implementeringen av Horisont 2020 som skal sikre kobling av de politiske prioriteringene i EU med forskning og innovasjon. Dette vil være retningsgivende for de første 3 årene, med søkelys på å skape vekst og sysselsetting. Det er en bred forståelse av at teknologisk utvikling krever innovasjon for å møte de samfunnsmessige utfordringene, konsentrert om 12 prioriterte områder:

 

 • Mer individuell helse og omsorg
 • Bærekraftig matsikkerhet
 • Blå vekst – ta ut potensialet i havet
 • Smarte byer (lavutslipp, ressurseffektive)
 • Konkurransedyktig lavutslippsenergi
 • Energieffektivitet
 • Grønn transportvekst
 • Avfall – gjenbruk av råvarer
 • Vanninnovasjon
 • Europeiske reformer og økonomisk transformasjon
 • Motstandskraft mot katastrofer, inkl. klimaendring
 • Digital sikkerhet

Kilde: http://www.forskningsradet.no/