Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Menyen av EU-programmer for perioden 2014 - 2020 er klar. Interreg-programmene avventer endelig godkjenning fra Europakommisjonen (forventes i løpet høsten 2014 eller tidlig 2015). Noen program er mer eller mindre videreføringer fra forrige programperiode, mens andre er slått sammen og forenklet. Fra 2014 vil det blant annet komme et felles rammeprogram for forskning og innovasjon kalt Horisont 2020. Prioriteringene i det nye programmet er i stor grad i overensstemmelse med prioriteringene i norsk forskningspolitikk.

Her finner du korte omtaler av de viktigste EU-programmene Norge deltar i.

http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos/byra-program-samarbeid/Deltakelse-i-EU-programmer.html?id=755361


 

 

Oversikt over kommisjonens forslag til nye program for perioden 2014 - 2020

Program 2014 – 2020

Kommisjonens budsjettforslag

Tilsvarer for 2007-2013

Dagens budsjett

Horisont 2020

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon
 
 

80 mrd euro

7. rammeprogram for forskning og utvikling og deler av programmet for   konkurranseevne og innovasjon (CIP)

50 mrd euro

+

3,6mrd euro (total CIP)

Erasmus for all

(utdanning, ungdom og sport)

15,2 mrd euro

Livslanglæring-programmet og

Aktiv ungdom

7mrd euro

+

885millioner euro

COSME
  EUs konkurranseevneprogram for små- og mellomstore bedrifter

2,4 mrd euro

Deler av programmet for konkurranseevne og innovasjon (CIP)

3,6mrd euro (total CIP)

Creative Europe

EUs program for kultur

og media(film og audiovisuell sektor)

1,6 mrd euro

500 mill euro

900 mill euro

210 mill euro til finansieringsordning

EUs kulturprogram

MEDIA

400 mill euro

755 mill euro

Health for growth   programme

396 mill euro

Helseprogrammet

322millioner euro

Programme for Social Change and innovation

850 mill euro

 

Progress,
  Eures, Mikrofinansprogram

743 mill euro

Justisprogrammet

-            Samler seks eksisterende programmer på   justisområdet

802 millioner euro

Daphne III (bekjempelse av vold mot kvinner, barn og unge)

Narkotikaprogrammet

Civil Justice programme

Criminal Justice progr.

Fundamental Rights and   Citizenship progr.

Antidiskriminerings, mangfolds og likestillings-delene av Progress

 

EUs finansieringsmekanisme for sivil   krisehåndtering

245 millioner euro til den interne delen

EUs finansieringsmekanisme for sivil krisehåndtering

190 mill euro

Connecting Europe

-            Infrastruktur innen transport,
   IKT,
   energi

40 mrd euro

 

21,7 mrd euro

9,2 mrd euro

9,1 mrd euro

TEN-E (Trans-European   Networks of Energy)

TEN-T (Trans-European   Networks of Transport)

 

 

Europe for citizens

EUs program for å støtte offentlig debatt, tilgang til   beslutningsprosesser og ”remembrance”. Programmet gir også støtte til «town   twinning»

203 millioner euro

Europe for Citizens

215 mill euro

LIFE – EUs program for miljø og klima

3,2 mrd euro

LIFE +

2,14mrd euro

 

(Kilde: http://europa.eu/newsroom/highlights/multiannual-financial-framework-2014-2020/)

En beskrivelse av EU-programmer 2014 - 2020 med mulighet for norsk deltakelse kan lastes ned her:

http://www.ostsam.no/file=28268