Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Gruppen ble opprettet i august 2013 og har medlemmer fra alle seksjoner og avdelinger. Internasjonal koordinator leder gruppen

Formålet med fylkeskommunens internasjonale gruppe er å:

 

 • Øke medarbeidernes bevissthet og kompetanse på internasjonalt arbeid, herunder stimulere til en mest mulig felles forståelse
 • Styrke koordinering og forankring av det internasjonale arbeidet i VAF
 • Bidra til mer effektiv ressursutnyttelse
 • Klargjøre finansieringsgrunnlaget for internasjonalt arbeid 
 • Ta initiativ til internasjonale satsinger, herunder utvikle prosjektideer og søknader
 • Gi innspill til prioritering av fylkeskommunens internasjonale aktiviteter
 • Støtte gjennomføringen av Agders internasjonal strategi

Deltakelse  

Minst én medarbeider fra hver seksjon, og flere fra seksjoner som håndterer flere fag- og politikkområder, slik som Samfunns- og næringsutviklingsenheten. Medlemmene utpekes av seksjonsleder. Eksterne innledere inviteres etter behov. 

 

Administrasjon og ledelse

Internasjonal koordinator innkaller, leder og skriver referater fra møtene. Referatene formidles til fylkesrådmannens ledergruppe og til avdelingsvise ledergrupper. Fylkestingets organer orienteres jevnlig om gruppens virksomhet. Deltakerne har selv ansvar for å videreformidle referater og annen informasjon om gruppens arbeid i egen seksjon/enhet.

 

Aktuelle aktiviteter & oppgaver

Punktene nedenfor er ikke ment å være uttømmende og ikke alle aktiviteter vil være like aktuelle hele tiden

 • Gi innspill til handlingsplan for gjennomføring av Agders internasjonale strategi
 • Identifisering av opplæringsbehov og aktuelle kursmuligheter (KS, Sørlandets Europakontor etc)
 • Orientering om aktuelle samarbeidsnettverk og prosjekter som VAF deltar i (mest aktuelt i oppstartsfasen)
 • Løpende oppdatering på fylkeskommunens deltakelse i koordinering av internasjonalt arbeid på Agder (internasjonalt fagråd, Sørlandets Europakontor, Nordisk Informasjonskontor), deltakelse i nasjonale organer (internasjonalt fylkesnettverk, nasjonal sub-komité for Interreg) og i europeiske interesseorganisasjoner og prosjekter v/ internasjonal koordinator
 • Informasjonsutveksling mellom medlemmene om aktuelle internasjonale aktiviteter (prosjekter, samarbeidsnettverk, vennskapssamarbeid,  studieturer etc)
 • Informasjons- og erfaringsutveksling med internasjonalt team i Aust-Agder fylkeskommune
 • Informasjonsformidling om fylkeskommunens internasjonale virksomhet, herunder publisering på hjemmesidene og internasjonal webportal
 • Innspill til utforming av aktuelle EU-programmer (mest aktuelt høsten 2013 – vinter/vår 2014)
 • Klargjøre finansieringsgrunnlaget for internasjonalt arbeid, herunder identifisere aktuelle finansieringskilder internt og eksternt
 • Identifisering av aktuelle prosjektmuligheter, utvikling av prosjektideer og evt søknader til aktuelle EU-programmer
 • Presentasjon av aktuelle prosjekter med spesiell relevans for fylkeskommunen
 • Utvikling av innspill til høringer og spørreundersøkelser på nasjonalt og europeisk nivå
 • Gjennomgang av agendaen og formulering av innspill til møter i regionale (Agders internasjonale fagråd), nasjonale (Europapolitisk forum) og internasjonale organisasjoner og samarbeidsnettverk (CPMR, Nordsjøkommisjonen og BSSC), samt programkomiteer (Interreg)
 • Støtte til politikernes deltakelse i internasjonale aktiviteter (organisering av studieturer og delegasjonsreiser, formulering av anbefalinger og bakgrunnsnotater, innspill til presentasjoner, taler og foredrag etc)
 • Organisering av internasjonale lunsjmøter o.l. internt
 • Koordinere deltakelse i relevante arbeidsgrupper, seminarer, konferanser og møter i regi av internasjonale organisasjoner og samarbeidsnettverk. Samarbeide med internasjonalt team i Aust-Agder om arbeidsdeling i forhold til Nordsjøkommisjonens tematiske grupper
 • Identifisering av aktuelle kandidater for hospitering ved Sørlandets Europakontor i Brussel
 • Planlegging og gjennomføring av studieturer i egen og øvrig fylkeskommunal regi
 • Planlegging og støtte ved besøk fra utlandet

 

Kontakt: Jon Halvard Eide, Internasjonal koordinator. Epost: jonhalvard.eide@vaf.no Tel 91 69 75 22