Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

følger opp og implementerer den internasjonale strategien i regionen.

INTERNASJONALT FAGRÅD

Internasjonalt fagråd ble etablert for å følge opp og implementere den internasjonale strategien i regionen. I fagrådet sitter representanter fra Universitetet i Agder, Arendal kommune, Kristiansand kommune, Knutepunkt Sørlandet, Forskningsrådet, Nordisk informasjonskontor, Sørlandets Europakontor, Innovasjon Norge og fylkeskommunene. Fylkeskommunene er sekretariat for internasjonalt fagråd.

En oversikt over medlemmene i fagrådet, samt referat fra møtene kan lastes ned fra menyen til høyre.

Fagrådet skal:

Være et rådgivende organ for konkretisering og implementering av den internasjonale strategien for Agder.

 • Gi innspill til prioriteringer av internasjonale satsinger.
 • Støtte opp om vedtatte satsinger i regi av offentlige og private virksomheter.

Overvåke og bidra til formidling av aktuelle programmer, prosjekter og samarbeidsnettverk som kan være aktuelle for aktører på Agder å delta i.

 • Stimulere til prosjektsamarbeid og konkrete prosjekter som flere aktører i regionen går sammen om å delta i.
 • Bidra til å øke kompetansen og forankringen for deltakelse i internasjonale prosjekter og samarbeidsnettverk, herunder være faglig referansegruppe
 • Formidle resultater av allerede gjennomførte prosjekter

Være en sparringspartner ved gjennomføring av og deltakelse i internasjonale arrangement og nettverk.

 • Legg til rette for regional deltakelse på store internasjonale arrangementer.
 • Vurdere sterkere regional deltakelse i internasjonale organer.

Bidra til høringsuttalelser fra Agder for uttalelser fra Agder til aktuelle dokumenter, notater, rapporter og spørreundersøkelser fra departementer og Europeiske organer.

 • Bidra til at politiske myndigheter og næringsliv får synliggjort sine synspunkter i Europa gjennom å gi innspill til bakgrunnsnotater, taler og diskusjonspunkter

Bidra til at politiske myndigheter og næringsliv får synliggjort sine synspunkter i Europa gjennom å gi innspill til bakgrunnsnotater, taler og diskusjonspunkter

 

AKTØRER PÅ AGDER

 • FORSKNING OG UTVIKLING

Universitetet i Agder

Agderforskning

Teknova

 

 • UTDANNING
 • NÆRINGSLIV