Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Styrke det internasjonale samarbeidet.

MÅL OG STRATEGIER

Formålet med den internasjonale strategien er å:

  • Øke bevisstheten og styrke kunnskapene om mulighetene som ligger i internasjonalt samarbeid, samt synliggjøre og utnytte allerede eksisterende samarbeid.
  • Legge til rette for bedre styring og samordning av landsdelens internasjonale engasjement for å optimalisere innsatsen.
  • Bevisstgjøre og mobilisere politikere i forhold til aktivdeltakelse i internasjonalt samarbeid.

 

MÅL

Den internasjonale strategien skal bidra til å støtte opp under de fem hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder 2020 slik at Agder blir en mer attraktiv, bærekraftig, innovativ, konkurransedyktig, åpen, inkluderende og lærende region.

Strategien skal bidra til positiv oppmerksomhet om landsdelen og fremme vennskap og partnerskap over landegrensene, samt økt toleranse og forståelse for andre kulturer og folkegrupper.

Strategien skal medvirke til rettferdig fordeling, bærekraftig utvikling, bekjempelse av fattigdom og ivaretakelse av menneskerettigheter i Europa og verden for øvrig.

Det er naturlig for Agder å styrke og videreutvikle samarbeid med nærliggende og likesinnede regioner og aktører i Skandinavia, Nordsjøregionen og Østersjøregionen.