Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

EU 2020 er EUs overordnede utviklingsstrategi for smart, bærekraftig (sustainable) og inkluderende (inclusive) vekst fram mot 2020. Denne strategien fungerer som en overbygning for EUs politikkområder og ulike programmer.

På sitt møte 17. juni 2010 ble Det europeiske råd enige om fem konkrete mål for 2020-strategien:

  • Økt sysselsetting: fra 69 til 75 prosent (20-64 år)
  • Økt forskning: 3 prosent av BNP til forskning og utdanning
  • Klima- og energimål: 20 prosent reduksjon i klimagassutslipp,
    20 prosent andel fornybar energi, 20 prosent økning i energieffektivitet
  • Utdanningsmål: skolefrafall skal ned til fra 15 til 10 prosent.
    Minst 40 prosent av de mellom 30 og 34 år skal ha fullført høyere utdanning.
  • Fattigdomsreduksjon: minst 20 millioner personer skal fjernes fra kategorien som risikerer fattigdom eller utstøting

Europa 2020-strategien skal følges opp gjennom sju delstrategier. De såkalte flaggskipinitiativene er knyttet til innovasjon, ungdom, næringsutvikling, digitale spørsmål, energi og ressurseffektivitet, sysselsetting og bekjempelse av fattigdom. Medlemslandene skal sette nasjonale mål som tar hensyn til deres situasjon og utgangspunkt, og landene skal etablere nasjonale reformprogram. Les mer om 2020-strategien på regjeringens Europaportal.