Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Norge og EU deler grunnleggende holdninger og verdier. Norges samarbeid med EU er viktig for norsk næringsliv, verdiskaping og samfunnsliv. EØS-avtalen sikrer norsk næringsliv likebehandling og forutsigbarhet. Tre firedeler av vår eksport går til EU-, og EFTA-land. Avtalen gir trygghet for norske bedrifter. EØS-avtalen har også betydning for alle norske borgere gjennom de rettigheter avtalen gir til å oppholde seg, studere, arbeide og etablere seg i hele EØS-området.

Regjeringen la i oktober 2012 fram en melding til Stortinget om EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU. Dette avtaleverket utgjør grunnlaget for norsk europapolitikk. Den skal være preget av tydelige politiske prioriteringer og god forvaltning. Stortingsmeldingen ble utarbeidet på grunnlag av NOU 2012:2: Innenfor og utenfor – Norges avtaler med EU. NOU' en gir en meget grundig innføring og analyse av alle sider ved Norges forhold til EU. Les mer her: http://www.regjeringen.no/