Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Hovedfundamentet i norsk tilknytning til EU er EØS-avtalen. Det er den største og mest omfattende internasjonale avtalen Norge har inngått. EØS-avtalen er en avtale mellom EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein og EUs 27 medlemsland, og danner EØS-området. Avtalen ble vedtatt i 1992 og trådte i kraft i 1994.

Les mer om EØS-avtalen på regjeringens Europaportal.

EØS-midlene

EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Midlene utgjør i alt 1788,5 millioner euro for perioden 2009-14. Norges andel utgjør omlag 97 prosent, mens våre EFTA-partnere Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

I alt 15 EU-land mottar EØS-midler i dag: (Klikk på landene for å få informasjon om hva EØS-midlene bidrar til)

Estland, Latvia, Litauen, Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania, Hellas, Kypros, Malta, Spania og Portugal. Styrking av kontakten og samarbeidet mellom mottakerlandene og Norge er en overordnet målsetting for EØS-midlene. Det legges til rette for at norske frivillige organisasjoner, bedrifter, forskningsinstitusjoner, offentlige etater og andre kan delta.

 

Les mer om EØS midlene på regjeringens Europaportal.