Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Den europeiske union (EU; el. Europaunionen) er et traktatfestet statsforbund mellom 27 demokratiske nasjonalstater i Europa. Kroatia blir det 28.medlemmet fra 1.juli 2013. Unionen har sine røtter i De europeiske fellesskap som ble dannet av seks stater i 1951 og 1958. Siden har flere land sluttet seg til, og samarbeidet har økt i omfang. Unionen fikk i 1993 sitt nåværende navn, gjennom Maastricht-traktaten.

EU styres av institusjoner som har fått delegert myndighet av medlemslandene, og er både overnasjonal og mellomstatlig i sin utforming. EUs viktigste institusjoner er Europakommisjonen, Den europeiske unions råd, Det europeiske råd, Den europeiske unions domstol og Den europeiske sentralbank.[1] Borgerne velger sine representanter i Europaparlamentet hvert femte år.

I unionen har statene et omfattende samarbeid. Innen unionen er et vidtfavnende samarbeid skredet frem. I samarbeidet inngår et fellesmarked som sikrer rettigheter til fri bevegelighet for personer, varer, tjenester og kapital på tvers av medlemsstatenes nasjonale grenser. Grensekontroll er dessuten avskaffet innen Schengen-området, samtidig som sikkerheten ved de felles yttergrenser er styrket. Unionen forvalter felles handels-, jordbruks- og fiskeripolitikk, samt bl.a. programmer for distriktsutvikling og sosial og økonomisk utjevning i Europa. I 1999 ble den felleseuropeiske myntenhet, euro, innført. Denne er hittil kommet til anvendelse i sytten medlemsstater. Utenrikspolitikk på noen områder gestaltes av unionen og dens operative utenrikstjeneste, med enstemmighet blant medlemsstatene som det gjeldende krav for politikkutformingen. Muligheten til å føre egen utenrikspolitikk er opprettholdt for den enkelte medlemsstat.

Unionen har 501 millioner innbyggere (2010), og dens verdiskapning utgjorde omtrent 31 % av verdens BNP (€11,8 / US$16,6 trillioner) i 2007. Unionen representerer sine medlemsstater i Verdens handelsorganisasjon (WTO) (samtidig som medlemsstatenes respektive WTO-medlemskap opprettholdes), er deltager ved G8-møter, og observatør i De forente nasjoners (FN) generalforsamling. Tjueen medlemsstater er tilsluttet Den nordatlantiske allianse (NATO).

I 2012 ble Den europeiske union tildelt Nobels fredspris. Den norske Nobelkomité begrunnet dette med at «Unionen og dens forløpere har gjennom mer enn seks tiår bidratt til å fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa.

(Kilde: Wikipedia)