Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Om de viktigste arenaer og samarbeidsorgan for regionens internasjonale engasjementer.

Fylkeskommunene på Agder deltar i ulike interesseorganisasjoner og samarbeidsnettverk for regionale myndigheter i Europa. Deltakelsen gir muligheter for å påvirke politikkutformingen i EU, og for å utvikle samarbeidsnettverk og felles prosjekter.

 

CPMR – Conference of Peripheral and Maritime Regions of Europe.

Begge fylkeskommunene er medlem av CPMR, som er Nordsjøkommisjonens europeiske paraplyorganisasjon. CPMR arbeider for å fremme kystregionenes interesser overfor EU og regjeringene. CPMR har fokus på maritime spørsmål, samhørighet & regionalpolitikk og transportmessig tilgjengelighet, og arbeider for at regionene skal bli involvert og hørt i EUs og statenes beslutningssystem. Organisasjonen anses for å være en viktig tenketank, pådriver og premissleverandør for EUs politikk på ulike områder.  Organisasjonen har omkring 150 medlemmer fra 28 land. Sekretariatet ligger i Rennes i Frankrike, samt i Brussel.   Vasco Cordeiro fra  Azorene i Portugal er president. Tidligere fylkesordfører i Telemark og leder av KS-styret, Gunn Marit Helgesen (H), er 1.visepresident i CPMR og norsk styremedlem. Marianne Chesak (AP) fra Rogaland er norsk vara. Vest-Agder fylkeskommune pleier som hovedregel å delta på generalforsamlingene på politisk nivå og ellers på administrativt nivå v/ internasjonal koordinator.  CPMR har  faglige arbeidsgrupper for transport, energi, fiskeri & maritime spørsmål, utdanning, forskning, innovasjon, sysselsetting & sosial inkludering.  Les mer på http://www.crpm.org/.

 

Nordsjøkommisjonen (North Sea Commission)

Nordsjøkommisjonen (NSC) er en politisk ledet organisasjon under CPMR-paraplyen som ble grunnlagt i 1989 for å tilrettelegge for partnerskap og samarbeid mellom regionene rundt Nordsjøen. Medlemskap i NSC forutsetter også medlemskap i CPMR. NSC har ca. 30 medlemmer fra 8 land rundt Nordsjøen (Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Frankrike, England og Skottland). Kerstin Brunnström fra Västra Götalandsregionen er president og sekretariatet vil fra august ivaretas av tjenestemenn i regionen. Det er to visepresidenter fra hhv. Norge (Andreas Lervik fra Østfold) og England. Organisasjonen arbeider for å fremme utviklingsinitiativer i form av prosjekter, forskning og politisk lobbyvirksomhet overfor EU og statlige myndigheter. NSC har fem tematiske grupper innenfor økonomisk utvikling (innovasjon, utdanning), kultur og turisme, energi og klima, marine ressurser og transport. Gruppene for kultur- og turisme og økonomisk utvikling vil bli slått sammen med virkning fra 1.1.2017. Tidligere fylkesvaraordfører Westermoen var norsk styremedlem siden 2012 - 2015. Andreas Lervik (AP) fra Østfold fylkeskommune er norsk styremedlem, og Marianne Chesak fra Rogaland fylkeskommune er varamedlem. Chesak vil ventelig rykke opp som fast medlem etter at Lervik ble valgt til visepresident 17.6.2016, og ny vara skal velges gjennom skriftlig prosedyre. Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand i Aust-Agder ble i juni 2013 valgt som viseformann for den tematiske gruppen for energi og klima. Vest-Agder fylkeskommune har oppnevnt politikere til å følge arbeidet i hver av de tematiske gruppene. Internasjonal koordinator i Vest-Agder fylkeskommune er rådgiver for den tematiske gruppen for transport og møter i den egenskap også i styret. Medarbeidere fra Kulturminnevernseksjonen og samfunns- og næringsseksjonen deltar i de tematiske gruppene for Kultur- og marine ressurser. http://www.northsea.org/

 

Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC)

BSSSC er et politisk nettverk for regionale myndigheter i 10 land rundt Østersjøen, inkludert Russland.  Formannskapet roterer med to års varighet og ivaretas nå av Helsinki Uusima-regionen i Finland. Østlandssamarbeidet vil overta formannskapet fra 01.01.2017 .Styret består av to representanter fra hvert land, samt av representanter for div andre organisasjoner i Østersjøregionen. Fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg, er  norsk styremedlem. Østlandssamarbeidet v/ internasjonal rådgiver Anne Irene Sæternes fungerer som norsk kontaktpunkt / koordineringsplattform.  BSSSC har for øvrig et eget ungdomsnettverk som er unikt for denne typen av virksomheter.  Les mer på http://www.bsssc.com/.

 

Deltakelse i nasjonale komiteer og organer for internasjonalt samarbeid

  • Internasjonal koordinator Jon Halvard Eide representerer Agderfylkene i nasjonal sub-komité for Interreg C- og B-programmene (Europa, Nordsjøen, Østersjøen og Nordlig Periferi) sammen med landsdelsutvalgene og Trøndelag under ledelse av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Komiteen gjennomgår sekretariatenes innstilling på prosjekter med norsk deltakelse og gir anbefalinger om prioritering av prosjekter til norske medlemmer av styrings- og overvåkningskomiteene for de respektive programmer. Sub-komiteen er også involvert i resultatformidling fra programmene.. 
  • Fylkesvaraordfører i Aust-Agder Jon-Olav Strand representerer Agder i Europapolitisk forum. Opposisjonsleder Randi Øverland (AP) fra Vest-Agder fylkeskommune er vara.  Europapolitisk forum er en møteplass mellom departementene på politisk nivå (statssekretærnivå) og folkevalgte fra fylkeskommuner (fylkesordfører /-rådslederne som leder landsdelssamarbeidene), kommuner (via KS' hovedstyre) og Sametinget. Formålet med forumet er utveksling av informasjon, synspunkter og erfaringer med europolitiske saker og problemstillinger. Dagsorden tar opp aktuelle og viktig tema i forhold til lokalt og regionalt nivå. Det finnes også Internasjonal koordinator Jon Halvard Eide representerer Agderfylkene i en administrativ kontaktgruppe som forbereder og følger opp møtene i forumet.

 

Eierskap og deltakelse i regionale organer for internasjonal virksomhet

  • Fylkeskommunene er medeiere i Sørlandets Europakontor AS. Regionalsjefen i AAfk og fylkestingsmedlem Mathias Bernander representerer fylkeskommunene i styret. Fylkesordførerne/rådmennene pleier å delta på de årlige generalforsamlingene, mens ytterligere et par tjenestemenn i tillegg pleier å delta på de halvårlige eiermøtene. Les mer på http://www.south-norway.be/.
  • Fylkeskommunene er medeiere i Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge. Kontoret driver generell informasjonsvirksomhet om det nordiske samarbeidet og fungerer som et senter for nordiske samarbeidsprosjekter. Fylkesutvalgsmedlem i Vest-Agder Anne Bystadhagen (AP) og regionalsjef Kirsten Borge i Aust-Agder representerer Agderfylkene i styret. Lederen av kontoret sitter for øvrig i overvåkningskomiteen for ØKS-programmet og i internasjonalt fagråd. Les mer på: http://www.nordeninfo.no/