Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

EUs institusjoner (Kommisjonen og Parlamentet) og medlemsstatene (Rådet) forhandler nå om utformingen av territorielt samarbeid/Interreg for neste langtidsbudsjettperiode fra 2014 – 2020på grunnlag av EU-kommisjonens forslag til forordning (draft regulation) fra 2011. Agderfylkene kan delta i de samme programmene som i inneværende periode. I følge forordningen kan programmene som hovedregel velge maksimalt 4 tematiske mål fra menyen nedenfor:

  1. Forskning og innovasjon
  2. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
  3. Konkurransekraft for små og mellomstore bedrifter (SMB)
  4. Skifte til lavkarbon økonomi (fornybar energi og energieffektivitet)
  5. Tilpassing til klimaendringer og risikoforebygging
  6. Miljøbeskyttelse og ressurs effektivitet
  7. Bærekraftig transport og fjerning av flaskehalser
  8. Sysselsetting og støtte til arbeidskraftmobilitet
  9. Sosial inkludering og bekjempelse av fattigdom

10. Utdanning, kompetanse og livslang læring

11. Institusjonell kapasitetsbygging og effektiv offentlig administrasjon

I følge de siste opplysninger kan det ventes en enighet om budsjettet og forordningen i september – oktober 2013. Det er først etter det man vil vite budsjettet for Interreg-programmene. I følge den siste enigheten mellom medlemsstatene fra februar ligger det an til at Interreg totalt vil få i underkant av 9 mrd Euro for hele langtidsperioden som skal fordeles på +70 ulike programmer.  Dette betyr at budsjettene for aktuelle Interreg-programmer trolig vil ligge på samme nivå som i dag.

Fylkeskommunene deltar i forberedelsen av nytt program for Øresund-Kattegat-Skagerrak både på politisk og tjenestemannsnivå. Internasjonal koordinator i Vest-Agder fylkeskommune er videre medlem av komiteen som forbereder nytt Interreg C-program for hele Europa.